ส่งเสริมความโปร่งใสป้องกันทุจริต ITA ปีงบประมาณ 2566

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ส่งเสริมความโปร่งใสป้องกันทุจริต ITA ปีงบประมาณ 2565
ส่งเสริมความโปร่งใสป้องกันทุจริต ITA ปีงบประมาณ 2564 - 2563

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร