ส่งเสริมความโปร่งใสป้องกันทุจริต ITA

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร