หัวหน้าส่วนราขการ

                 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นส่วนราชการท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 โดยมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา , ด้านโครงสร้างพื้นฐาน , ด้านสังคม , ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและได้รับความพึงพอใจจากประชาชน