ผู้บริหารสถานศึกษา

          เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีภารกิจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อบริการในด้านต่าง เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร การศึกษา จัดเก็บภาษี ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ ซึ่งทุกๆ ด้าน เราชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พยายามพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆ ท่าน