ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ คือ การให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ  ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการต่างๆ ที่ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดไว้ โดยกรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์ 

    สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
              • ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
              • วิดีโอและคู่มือการใช้งาน
    สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
              • การชำระภาษีรถยนต์ประจำปี
              • คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service การชำระภาษีรถยนต์ประจำปี
              • ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์
              • คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service งานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์
     สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
              • การยื่นแบบเสียภาษี Online
              • คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service การยื่นแบบเสียภาษี Online
     สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
              • ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
              • คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Serviceระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
              • ระบบบริการสำหรับสถานประกอบการ
              • คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Serviceระบบบริการสำหรับสถานประกอบการ
     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
               • ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully Manifest)
              • คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully Manifest)