ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท.
     1. ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
          อปท.)
     2. กรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภานนอก อปท.)
     3. กรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ (ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน
         ท้องถิ่นฯ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ปี 2567
 
 
การประหยัดพลังงานน้ำมัน
 
 
การยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยเงินยังชีพผู้สุงอายุ
 
 
รายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2567
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2567
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2567
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการชุมชนตำแหน่งที่ว่าง (ชุมชนตรอกขจร)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการชุมชนตำแหน่งที่ว่าง (ชุมชนคลองวัว)
 
 
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบรี เรื่อง มารตการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน ในการเลือกตั้งประธานชุมชน 2566
 
 
คำแถลงนโยบาย ของนางธนวรรณ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง
 
 
ประกาศเทศบาล เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 6 มกราคม 2566 (ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ้านกลางเหลือ ถนนริมทางรถไฟ)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  |  แบบคำขอลงทะเบียน หนังสือมอบอำนาจ
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567  |  แบบคำขอลงทะเบียน  |  หนังสือมอบอำนาจ
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 3)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เลื่อนเวลา ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
 
 

สรุปกิจกรรมเทศบาล ประจำเดือน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

คลิ๊กที่นี่