คำแถลงนโยบาย ของนางธนวรรณ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
 
 
ตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง
 
 
ประกาศเทศบาล เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 6 มกราคม 2566 (ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ้านกลางเหลือ ถนนริมทางรถไฟ)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  |  แบบคำขอลงทะเบียน หนังสือมอบอำนาจ
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567  |  แบบคำขอลงทะเบียน  |  หนังสือมอบอำนาจ
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ