ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา พ.ศ.2566 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสวนปราจีนวนารมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศเทศบาลเมืองปราจีน

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาดตลาดสด ถนน และทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) ร่างประกาศ เทศบาลเม

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นลานกีฬาข้างศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝังกลบขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสลท

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ (จากแยกถนนปราจีนตคาม-ทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 28 เมตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ป

Read More »