แผนงานพัฒนาท้องถิ่น และ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม

Read More »

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ

Read More »

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (1

Read More »

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้เทศบ

Read More »