ยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2563

Read More »

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564

Read More »

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  รายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (1 ต.ค.63 – 30 มี.ค.64)  ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจี

Read More »

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศ

Read More »