แผนงานพัฒนาท้องถิ่น และ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม คร

Read More »

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 เพิ่มเติม ครั้งที

Read More »

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565  – 31 มีนาคม 2566) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

Read More »

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25

Read More »

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25

Read More »