แผนงานพัฒนาท้องถิ่น และ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2563 เทศบาลเมืองปราจ

Read More »

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ

Read More »

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  รายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (1 ต.ค.63 – 30 มี.ค.64)  ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจี

Read More »

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศ

Read More »