ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

 • แผนผังการแบ่งส่วนงานบริหารราชการ
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ -2564
 • แผนดำเนินงานประจำปี-2564
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-2564
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • E–Service
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี-2564
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-2564
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน