ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ New Normal)ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )