ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

          จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่ตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 เวลาการให้บริการ เวลาทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โทร0-3721-1028 fax 0-3721-2163 email: contact@prachincity.go.th

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นายภาณุพงษ์  มีวงศ์         นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายประพล รัตนมาลา        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาววรมัย อดุลย์เดช    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นายกิตติภพ ประทุม            ผู้อำนวยการกองยุทธสาสตร์และงบประมาณ