red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ เสริมสร้างการสร้างอนามัยที่ดีให้กับชุมชน รวมทั้งดูแลความสะอาดให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมาตลอด
KKS4
นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทรวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
KYTS0
-
พยาบาลวิชาชีพ
KKS3
นายธนิตย์ มีโภคา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
KSN6
นางพิมพ์วรี เทียบเพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
KYTS0
-
เจ้าพนักงานธุรการ
KYTS0
-
ผู้ช่วยธุรการ
KKS7
นางนงนารถ ศิริปักมานนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
KKS19
นายกริช เหล็กมูล
สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน
KKS2
นายสมเกียรติ กันโต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
KKS21
นางปพัสฐิ์สา ถาวร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
KKS11
นางทิพากร เทียมพัตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
KKS16
นางสาวยุพดี จุฑาธิปไตย
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
KYTS0
นางขวัญจิรา สมประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KKS13
นางสาวดาริกา จันทร์ดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
KKS9
นายบวรกิตติ์ สมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KKS5
นายกฤตภาส คุ้มสุภา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
KKS1
นางสาวญาณิศา เบญจทิกูล
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
KKS15
นางสาวณิรัญตรี ดอนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KKS17
นางสาวสิริพร แสนใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ
KKS6
นายฉัตรเพ็ชร พรทอง
พนักงานขับรถยนต์
KKS23
นางสาวสุจิตรา กฤษณา
คนงาน
KKS18
นางสาวชมัยพร ขามเย็น
คนงาน
KKS22
นางธวัลรัตน์ น่วมจิต
คนงาน
KKS12
นางสาววริษฐา อาษาสุข
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
KKS10
นางสาวเกวลิน อินทะ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
KKS25
นางสาวนฤมล ซิ้มเจริญ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
KKS24
นางสาวละอองทิพย์ หมวดดี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้