รายงานสรุปความพึงพอใจของประชาชน

การสำรวจการให้บริการงานทะเบียนและบัตร