ข่าวสภาเทศบาล เมืองปราจีนบุรี พ.ศ. 2565

  1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
  2. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
  3. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเข้ารับการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
  4. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเข้ารับการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 (ในระหว่างสมัย) ประจำปี พ.ศ.2565
  5.