คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

Untitled-1111
สายด่วนนายก >>> โทร 081-8047904 <<<
รองทศพล_Web
นายทศพล พินิจธนภาคย์
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รองภวัต_Web
นายภวัต ใจห้าว
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รองธนพล_Web
นายธนพล รอดภัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เลขานุการวิริยะ_Web
นายวิริยะ สันติสวัสดิ์
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
นายสายัณห์ อยู่สุวรรณ์
เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ที่ปรึกษาธีรทัศน์_Web
นายธีรทัศน์ จันทนิมิ
เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

โครงสร้างผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี