คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

Untitled-1111
สายด่วนนายก >>> โทร 081-8047904 <<<
รองทศพล_Web
นายทศพล พินิจธนภาคย์
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

โทร. 08-1863-8386
รองภวัต_Web
นายภวัต ใจห้าว
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

โทร.06-3891-5559
รองธนพล_Web
นายธนพล รอดภัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

โทร.06-5516-9879
เลขานุการวิริยะ_Web
นายวิริยะ สันติสวัสดิ์
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

โทร.08-1302-4484
เลขาชา11
นายสายัณห์ อยู่สุวรรณ์
เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

โทร.08-1949-4192
ที่ปรึกษาธีรทัศน์_Web
นายธีรทัศน์ จันทนิมิ
เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

08-1861-6799

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

โครงสร้างผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี