เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037-211028
ประกาศ เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เนื่องจากเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
ประกาศเทศบาล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2564  

แบบสรุปรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม)

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี