red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
กองการศึกษา | การศึกษาถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิตกองการศึกษาเห็นในความสำคัญเรื่องนี้ จึงมุ่งมั่นและพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การเรียนการสอน รวมถึงการสร้างเสริมทักษะแก่เด็กๆ ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเสริมสร้างความรักใน ประเพณีดั้งเดิมของชาวไทย ให้สืบสานวัฒนธรรมอันดีคงอยู่กับชุมชนชาวปราจีนบุรีสืบไป ให้สมกับคำว่า “การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ”