red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
กองสวัสดิการสังคม | ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่ง กองสวัสดิการสังคมดูแลส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และการให้การสงเคราะห์ ผู้ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง หรือผุ้ประสบภัยและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเทสบาลเมืองปราจีนบุรีให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
Untitled-1
นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
KSDK1
จ่าสิบเอกประสงค์ คุ้มศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
KSDK4
นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฎ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
KSDK5
นายชรัตน์ พานิกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
KSDK6
นางสาวรุ่งฤดี บุญศิริ
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
KSDK7
นางสาวมยุรี วงค์นัทธี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
KSDK3
พันจ่าอากาศเอกสุรเชษฐ์ ดุลยสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KSDK2
นายทักษิณัตว์ วินุราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน