กองสวัสดิการสังคม

          ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่ง กองสวัสดิการสังคมดูแลส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และการให้การสงเคราะห์ ผู้ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง หรือผุ้ประสบภัยและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเทสบาลเมืองปราจีนบุรีให้การสนับสนุนมาโดยตลอด