กองช่าง      

          กำลังหลักสำคัญในการทำให้การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือ กองช่าง เนื่องจากกองช่าง จะทำให้โครงการต่างๆ ที่เราต้องการออกมาเป็นรูปธรรม คือ การดูแลการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้เกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิตของชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรีในทุกด้าน