กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ เสริมสร้างการสร้างอนามัยที่ดีให้กับชุมชน รวมทั้งดูแลความสะอาดให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมาตลอด