red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ เสริมสร้างการสร้างอนามัยที่ดีให้กับชุมชน รวมทั้งดูแลความสะอาดให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมาตลอด
KKS4
นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทรวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
KKS21
นางปพัสฐิ์สา ถาวร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
KKS20
นางสาวศศิธร น่วมจิต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
KKS3
นายธนิตย์ มีโภคา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
KKS7
นางนงนารถ ศิริปักมานนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
KKS19
นายกริช เหล็กมูล
สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน
KKS2
นายสมเกียรติ กันโต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
KKS11
นางทิพากร เทียมพัตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
KKS16
นางสาวยุพดี จุฑาธิปไตย
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
KKS9
นายบวรกิตติ์ สมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KKS1
นางสาวญาณิศา เบญจทิกูล
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
KKS5
นายกฤตภาส คุ้มสุภา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
KKS6
นายฉัตรเพ็ชร พรทอง
พนักงานขับรถยนต์
KKS15
นางสาวณิรัญตรี ดอนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KKS14
นางสาวเปรมกมล พลพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KKS18
นางสาวชมัยพร ขามเย็น
คนงาน
KKS17
นางสาวสิริพร แสนใจ
คนงาน
KKS22
นางธวัลรัตน์ น่วมจิต
คนงาน
KKS23
นางสาวสุจิตรา กฤษณา
คนงาน
KKS10
นางสาวเกวลิน อินทะ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
KKS8
นางสาวสุนันยา สงวนศรี
เจ้าพนักงานทัตสาธารณสุขชำนาญงาน
KKS13
นางสาวดาริกา จันทร์ดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
KKS25
นางสาวนฤมล ซิ้มเจริญ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
KKS12
นางสาววริษฐา อาษาสุข
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
KKS24
นางสาวละอองทิพย์ หมวดดี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้