line_pum
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Click Here
อบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Click Here
Previous
Next
red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจัดทำงบประมาณของเทศบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดูแล ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของราชการและข่าวสารท้องถิ่น
122593n
นายกิตติภพ ประทุม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
KYTS2
นางสาววรมัย อดุลย์เดช
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
KYTS0
นายมงคล ทดกิ่ง
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมาริสา นาคะเสถียร
นักวิเคราะห์นโยบานและแผนชำนาญการ
KYTS5
นางทิวา ตรีธารทิพากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
KYTS0
นางสาวจันเพญนภา ผาสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
KYTS4
นายประพล รัตนมาลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
KYTS0
นายภานุพงศ์ มีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัตการ
KYTS6
นางมัทนียา แสนใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
KYTS0
-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KYTS7
นายฤทธิไกร กันภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KYTS8
นายธีรพงษ์ มิ่งขวัญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
KYTS9
นายสมเกียรติ กันภัย
พนักงานขับรถยนต์
KYTS0
นายเฉลิมศักดิ์ โปปัญจมะกุล
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
KYTS0
นายวราวุธ ธรรมรังษี
เจ้าหน้าที่เทคนิค
KYTS0
นายจิรายุส คงเล็ก
เจ้าหน้าที่เทคนิค