กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

          รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจัดทำงบประมาณของเทศบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดูแล ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของราชการและข่าวสารท้องถิ่น