กองคลัง

          กองคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงบประมาณของเทสบาลเมืองปราจีนบุรี ให้เกิดความโปร่งใสถูกต้องควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ มีการจัดเก็บภาษีด้วยความเป็นธรรม เพื่อนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้เจริญก้าวหน้าตรงตามความต้องการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอย่างแท้จริง