red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471

กองคลัง | เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงบประมาณของเทสบาลเมืองปราจีนบุรี ให้เกิดความโปร่งใสถูกต้องควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ มีการจัดเก็บภาษีด้วยความเป็นธรรม เพื่อนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้เจริญก้าวหน้าตรงตามความต้องการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอย่างแท้จริง

KK15
นางดรุณี อิศรานุกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
KK13
นางอัจจิมา มีสุข
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
KK18
นางสาวอบเชย สีดาเคน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
KK11
นางสาววิภาลักษณ์ โมราบุตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
KK6
นางรุ้งทิวา สุนทรศารทูล
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
KK12
จ.ส.อ.อิทธิสรณ์ มานะทัพพ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KK10
นางสาวสิริพัศสรณ์ ทิพย์สีราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
KK1
นางวีณา เดิมน้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
KK8
นางสาวศรัณยา รุ่งเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
KK17
นายอัครเดช รื่นฤทธิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
KK14
นางสาววริษฐา นิยมสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KK16
นายชัยวัฒน์ ซื่อตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
KK9
นางกิ่งกาญจน์ รัตนรักษ์สกุล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
KK7
นายสุมาลี คนมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
KK3
นางสาวสุปราณี เพ็ชร์งามพะเนาว์
ผู้ช่วยแผนที่ภาษี
KK2
นางสาววิลาวรรณ ทุมกิจจะ
ผู้ช่วยการเงิน
KK5
นางสาวขนิษฎฐา จิตรภักดี
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน