กองการเจ้าหน้าที่

          กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การบริหารและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน วางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจากราชการ จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาบำเหน็จความชอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญ สิทธิทดแทน การดำเนินการทางวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม