กองการเจ้าหน้าที | ่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การบริหารและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน วางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจากราชการ จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาบำเหน็จความชอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญ สิทธิทดแทน การดำเนินการทางวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
KKJ1
นายบัลลังก์ เกล้ากลาง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
KKJ5
นายนันทา ศรีนคร
หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
KKJ2
นางเสาวนีย์ จันทร์รักษา
หัวหน้าฝ่ายบุคคลาการทางการศึกษา
KKJ6
นายไพรัชต์ โกศล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
KKJ9
นายชัยศิริ จันทร์รักษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
KKJ7
จ่าเอกณัฐพล นวลอุทัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
KKJ3
นางปิยวรรณ เดชเหลา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
KKJ13
นายพลศักดิ์ พุ่มเผือก
นิติกรชำนาญการ
KKJ12
นางสาวพัชราภรณ์ เมธีธรรมาภรณ์
นิติกรปฎิบัติการ
KKJ11
นางสาวปพิชญา วงษ์กิมฮั้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
KKJ4
นางสาวเบญจมาศ ศรีสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
KYTS0
-
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
KKJ10
นางสาวมัลฑณา ก้อนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ