Previous
Next
red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
สำนักปลัดเทศบาล | มีหน้าที่ กำกับดูแล สวัสดิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยประสานงาน เจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต อีกทั้งยังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คุ้มครอง ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
KYTS0
-
หัวหน้าสำนักปลัด
KSN2
นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
KSN8
นางพัชรี ศรีสอาด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
KSN10
จ่าสิบเอกสุริยันต์ จำปานิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
KYTS0
-
เจ้าพนักงานธุรการ
KSN9
นางสาวขวัญหทัย สุทธิประภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KSN5
นางสาววาสนา กันภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KSN7
นายฐาปกรณ์ อภิวัฒนวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
KSN12
นายสาโรจน์ เครือจีน
ปฏิบัติงานช่วยราชการ งานธุรการ
KSN4
นางภัททิรา สุวรรณ
นักการ
KSN11
นางสาวสุชาวดี วิริยะ
ปฏิบัติงานช่วยราชการ
KSN3
นางอินทิรา เอื้อการ
ภารโรง
KK4-new65
นางนพวรรณ์ เมรานนท์
ปฏิบัติงานช่วยราชการ