Previous slide
Next slide
red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
สำนักปลัดเทศบาล | มีหน้าที่ กำกับดูแล สวัสดิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยประสานงาน เจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต อีกทั้งยังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คุ้มครอง ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
KSN8
นางพัชรี ศรีสอาด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
KSN2
นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
KSN10
จ่าสิบเอกสุริยันต์ จำปานิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
KSN9
นางสาวขวัญหทัย สุทธิประภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KYTS0
สิบโทกฤติน กมลคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KYTS0
-
เจ้าพนักงานธุรการ
KSN5
นางสาววาสนา กันภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KSN7
นายฐาปกรณ์ อภิวัฒนวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
KSN12
นายสาโรจน์ เครือจีน
ปฏิบัติงานช่วยราชการ งานธุรการ
KSN4
นางภัททิรา สุวรรณ
นักการ
-
ภารโรง