สำนักปลัดเทศบาล 

          สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ กำกับดูแล สวัสดิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยประสานงาน เจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต อีกทั้งยังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คุ้มครอง ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง