อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

 

1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

(1.1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(1.2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้้า
(1.3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(1.4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(1.5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(1.6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(1.7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(1.8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(1.9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
(1.10) ให้มีน้้าสะอาดหรือการประปา
(1.11) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(1.12) ให้มีและบำรุงสถานที่ท้าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(1.13) ให้มีและบำรุงทางระบายน้้า
(1.14) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
(1.15) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(1.16) ให้มีการด้าเนินกิจการโรงรับจ้าน้าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
(1.17) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(1.18) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(1.19) บำรุงและส่งเสริมการท้ามาหากินของราษฎร
(1.20) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(1.21) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
(1.22) ให้มีการสาธารณูปการ
(1.23) จัดท้ากิจการซึ่งจ้าเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(1.24) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(1.25) ให้มีและบำรุงสถานที่ส้าหรับการกีฬาและพลศึกษา
(1.26) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(1.27) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(1.28) เทศพาณิชย์

2. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542

(2.1) การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2.2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
(2.3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(2.4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(2.5) การสาธารณูปการ
(2.6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(2.7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(2.8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(2.9) การจัดการศึกษา
(2.10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(2.11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(2.12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(2.13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(2.14) การส่งเสริมกีฬา
(2.15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2.16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(2.17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(2.18) การก้าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้้าเสีย
(2.19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(2.20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(2.21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(2.22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(2.23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
(2.24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
(2.25) การผังเมือง
(2.26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(2.27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(2.28) การควบคุมอาคาร
(2.29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2.30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2.31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

3. ตามที่กฎหมายกำหนด

(3.1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(3.2) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
(3.3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535
(3.4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3.5) กฎหมายอื่นๆ