วิสัยทัศน์ “เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บริหารพัฒนาก้าวไกล”

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่รักษา ความมั่งคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

เป้าประสงค์

 

        เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมุ่งเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆบรรลุตามพันธะกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

 

       ๑. เป็นเมืองมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

        ๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ พัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข พัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา นันทนาการ

 

        ๓. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ สร้างเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยและได้มาตรฐาน

 

        ๔. ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเป็นพื้นที่ปลอด”ภัยยาเสพติด”

 .