สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) ต.ค.59 – ก.ย.60 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.3)งวดที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏ

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) ต.ค.58 – ก.ย.59 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Read More »