วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

รายชื่อผู้สมัคร

ประกาศการเลือกตั้ง

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ตามแบบ ส.ถ.1/8)
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (ส.ถ.1/5)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2565
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งว่าง (ส.ถ.๑/๑)
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 

แผนที่เลือกตั้ง เขต 1

หน่วยเลือกตั้ง

  • เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้ง 1 อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) ด้านทิศเหนือ
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้ง 2 อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) ด้านทิศใต้
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้ง 3 อาคารเอนกประสงค์ 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ด้านทิศตะวันออก)
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้ง 4 อาคารเอนกประสงค์ 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ด้านทิศตะวันตก)
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้ง 5 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมารีวิทยา
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้ง 6 อาคารอเนกประสงค์วัดแก้วพิจิตร
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้ง 7 ด้านหลังอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ด้านทิศตะวันออก)
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้ง 8 ด้านหลังอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ด้านทิศตะวันตก)