สถานธนานุบาล | เปรียบเสมือนแหล่งบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยการให้บริการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นการดำเนินงานธุรกิจการค้าอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินทองเป็นการชั่วคราว และนำผลกำไรไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า