งานทะเบียนราษฏร | อยู่คู่ประชาชนทุกท่าน ตั้งแต่เริ่มเกิดจนเสียชีวิต ให้บริการเกี่ยวกับงานราษฏร และงานบัตรประจำตัวประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยเรามุ่งมั้นที่จะให้บริการแก่ทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเสมอภาค