โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชนหนาแน่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชนหนาแน่น ประจำปี 2566 และมีนายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน เนื่องด้วยพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปัจจุบันแบ่งออกเป็นทั้งหมด 16 ชุมชน บางชุมชนมีพื้นที่แออัด อาคารส่วนใหญ่เป็นไม้มีอายุเก่าแก่ อาจมีแนวโน้มทำให้เกิดอัคคีภัยซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินขึ้นได้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชนหนาแน่นขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการระวังและป้องกันเหตุ ได้มีการฝึกซ้อมในสถานการณ์จำลอง เรียนรู้เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการ และประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น รู้จักแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานสนับสนุนการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ได้เข้าร่วมในการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าวด้วย ณ โรงเรียนเทศบาล 5