วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

รายชื่อผู้สมัคร

ประกาศการเลือกตั้ง

    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศนตรีเมืองปราจีนบุรี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
    ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (ตามแบบผ.ถ.1/8)
    ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผ.ถ.1/5
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

แผนที่เลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้ง

  • ข้อมูลกำลัง UPDATE