เข้าร่วมอบรมโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

วันนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2566 ) เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมอบรมโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ cloud meeting