Previous slide
Next slide
red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
สำนักปลัดเทศบาล | มีหน้าที่ กำกับดูแล สวัสดิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยประสานงาน เจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต อีกทั้งยังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คุ้มครอง ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
Untitled-1
ร้อยตำรวจเอกกิตติ สิงหสิริโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
KSN8
นางพัชรี ศรีสอาด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
KSN2
นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
KSN10
จ่าสิบเอกสุริยันต์ จำปานิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
KYTS0
สิบโทกฤติน กมลคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KSN9
นางสาวขวัญหทัย สุทธิประภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KSN5
นางสาววาสนา กันภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KSN7
นายฐาปกรณ์ อภิวัฒนวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
KSN12
นายสาโรจน์ เครือจีน
ปฏิบัติงานช่วยราชการ งานธุรการ
KSN4
นางภัททิรา สุวรรณ
นักการ
-
ภารโรง