งานเทศกิจ

กฏระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ 

          ฝ่ายเทศกิจ สังกัดสำนักงานเขตเป็นหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง โดยมีตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้างานตรวจและบังคับการ หัวหน้างานคดีและธุรการ และหัวหน้ากิจการพิเศษ รวมทั้งตำแหน่งเจ้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานเทศกิจ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชนบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระเบียบ รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาที่สาธารณะ ป้องกันไม่ให้ลุกล้ำที่สาธารณะ รวมทั้งทางเท้า ถนน ตรอก ซอนสาธารณะ และจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อำนวยความสะดวก ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝ่ายเทศกิจจึงแบ่งอำนาจหน้าที่ออกเป็น 3 งาน ดังนี้

          1. งานตรวจและบังคับการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี การควบคุมการติดตั้ง ตาก วาง แขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะการควบคุมการทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ การควบคุมการปิดป้ายและการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต การควบคุมการขูด ขีด เขียน กะเทาะ พ่นสีบนกำแพง ถนน ต้นไม้ การปล่อย นำสัตว์จูงไปตามถนน การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยทั่ว ๆ ไป การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการ เป็นต้น

          2. งานคดีและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ การรับแจ้งความ รับคำร้องเรียน การสอบสวนและการดำเนินคดี การเปรียบเทียบปรับให้เป็นตามกฎหมายที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นต้น การตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับอาคารโดยทั่วไป การเก็บรักษาของกลาง การจำหน่ายของกลาง การทำรายงานประจำวัน การสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การดูแลทรัพย์สิน ยานพานหะ เครื่องมือสื่อสาร การรับ-ส่งเงินค่าปรับ การรวบรวมสถิติรายงาน การบริหารงานบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการ

          3. งานกิจการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจตราควบคุมบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ได้แก่ การตรวจตราและจับกุ่มรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ก่อมลภาวะ รถบรรทุกที่มิได้จัดสิ่งป้องกันวัสดุที่บรรทุกตกหล่นหรือรั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจาย บนถนน การจอดรถยนต์ไม่ดับเครื่องยนต์ในที่สาธารณะ การตรวจ การควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ การป้องกันอัคคีภัย การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ การตรวจตราสิ่งสาธารณะชำรุดบกพร่อง การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและปฏิบัติหน้าที่ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการ
กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเทศกิจ

1. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

2. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

3. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535

4. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

5. พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ.2535

6. พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

7. พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522

8. พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

9. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

10. พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484

11. พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ฯลฯ

สรุป

           การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สังกัดฝ่ายเทศกิจ เกี่ยวข้องกับการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้ทราบกฎหมายของท้องถิ่นเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ผู้ประกอบการค้าที่ฝ่าฝืน ตั้งวางนอกจุดผ่อนผัน ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ ต้องหลบหลีกไม่ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจจับกุม ไม่มีสิทธิ์เหมือนผู้ค้าในจุดผ่อนผัน และยังมีประชาชนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ บางคนทราบกฎหมายแต่ก็ยังละเมิดและมีการกระทำผิดอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้จับกุมและตักเตือนให้ผู้กระทำผิดแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ติดต่อเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ  037-211-028 ต่อ 129
TSK1
จ.อ.ธีระ ทานกระโทก
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
TSK2
ส.ท.ธนาดุล มีโภคา
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
TSK9
นายกฤษฎา ค้ำชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
TSK7
นายทวีทรัพย์ แขกพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
TSK4
นายวิศรุต ไชยบุรุษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
TSK8
นายนพคุณ ชีวะเสรี
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
TSK5
นายศตวรรษ อุณาพรหม
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
TSK6
นายธีรพงษ์ ยงค์ศรี
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
KK4
นางนพวรรณ์ เมรานนท์
เจ้าหน้าที่เทศกิจ