Previous slide
Next slide
red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คอยเป็น หน่วยงานที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในยามเกิดภัยต่าง ๆ ด้วยทีมงานที่พร้อม และเครื่องมือที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา ทำให้การดำเนินงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สามารถลุล่วงไปด้วยดีเพราะเราคิดอยู่เสมอว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จุงเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างท้องถิ่น รวมทั้งมีการอบรมการป้องกันภัย ด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะเรายึดมั่นอยู่เสมอว่า “ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ที่สุด”มง
KYTS0
นายอดิศักดิ์ โอสถผสม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KYTS0
จ.ส.อ.จักรพงษ์ บุษบงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
KPK3
จ.ส.อ.ภวัติ นิสกนิลกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
KPK4
นางมณี ทัดทอง
พนักงานดับเพลิง
KPK5
นางสาวณัฐวรา เนตรเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
KPK6
นายปราโมทย์ วงษา
พนักงานดับเพลิง
KPK7
นายสุนทร พิณแพทย์
พนักงานดับเพลิง
KPK8
นายนพดล เกิดผล
พนักงานดับเพลิง
KPK9
นายธเนศ นุ่มประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง
KPK10
นายเริงชัย นิสกนิลกุล
พนักงานดับเพลิง
KPK11
นายชนะชัย โสภา
พนักงานดับเพลิง
KPK12
นายธรรมรัตน์ ปลั่งกมล
พนักงานดับเพลิง
KPK13
นายจักรกริช ทองคำแสง
พนักงานดับเพลิง
KPK14
นายฐานันดร เกิดมงคล
พนักงานดับเพลิง
KPK15
นายนพพร ชนะภัย
พนักงานดับเพลิง
KPK16
นายธรรมรงณ์ ปลั่งกมล
พนักงานดับเพลิง
KPK17
นายวีระวัฒน์ สาพิพัฒน์
พนักงานดับเพลิง
KPK18
นายวงพงษ์ ผููกโอสถ
พนักงานดับเพลิง
KPK19
นายภรัณยู บุญยงค์
พนักงานดับเพลิง
KPK20
นายสุรเชษฐ์ ศิลปชัย
พนักงานดับเพลิง
KPK21
นายเชษฐา พาธุรัตน์
พนักงานดับเพลิง
KPK25
นายวุฒิพงษ์ ศรีกสิกิจ
พนักงานดับเพลิง
KPK23
นายทวนทอง พงษ์ปัญญา
พนักงานดับเพลิง
KPK24
นายสายชล สพันอยู่
พนักงานดับเพลิง
KPK28
นายสายชล ลำเจียก
พนักงานดับเพลิง
KPK26
นายสมชาย บุญสร้าง
พนักงานดับเพลิง
KPK27
นายอานนต์ นุ่มประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง
KPK29
นายสมชาย บุญสร้าง
พนักงานดับเพลิง
KPK30
นางสาวกมลรัตน์ พรหมประเสริฐ
ปฎิบัติงานช่วยราชการ เทศกิจ