red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
กองสวัสดิการสังคม | ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่ง กองสวัสดิการสังคมดูแลส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และการให้การสงเคราะห์ ผู้ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง หรือผุ้ประสบภัยและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเทสบาลเมืองปราจีนบุรีให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
KYTS0
-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
KSDK1
จ่าสิบเอกประสงค์ คุ้มศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
KSDK4
นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฎ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
KSDK5
นายชรัตน์ พานิกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
KSDK6
นางสาวรุ่งฤดี บุญศิริ
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
KSDK7
นางสาวมยุรี วงค์นัทธี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
KSDK3
พันจ่าอากาศเอกสุรเชษฐ์ ดุลยสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KSDK2
นายทักษิณัตว์ วินุราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน