line_pum
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Click Here
อบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Click Here
Previous slide
Next slide
red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจัดทำงบประมาณของเทศบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดูแล ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของราชการและข่าวสารท้องถิ่น
122593n
นายกิตติภพ ประทุม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
KYTS2-2
นางสาววรมัย อดุลย์เดช
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
KCH1
นายมงคล ทดกิ่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
KYTS4
นายประพล รัตนมาลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
KYTS5
นางสาวทิวา ตรีธารทิพากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
S__79265796
นางสาวจันเพญนภา ผาสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
KYTS6
นางมัทนียา แสนใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
S__79265798
นางสาวอุบลกร เรืองพจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
KY3
นายภานุพงศ์ มีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัตการ
S__79265799
นางสาวชิตชเนตร บุญเฉลียว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
S__79265800
นางสาววณิชชา วงษ์รอด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
KYTS7
นายฤทธิไกร กันภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KY6
นายธีรพงษ์ มิ่งขวัญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
KY1_67
นางสาวสุภัทรา ยะหัตตะ
เจ้าหน้าที่เทคนิค
KY4
นายเฉลิมศักดิ์ โปปัญจมะกุล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
KY2_67
นายจิรยุส คงเล็ก
พนักงานขับรถยนต์
new66
นายสิทธิศักดิ์ ภูมิดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์