red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
กองช่าง | กำลังหลักสำคัญในการทำให้การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือ กองช่าง เนื่องจากกองช่าง จะทำให้โครงการต่างๆ ที่เราต้องการออกมาเป็นรูปธรรม คือ การดูแลการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้เกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิตของชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรีในทุกด้าน
KCH1-6-67
นายธีรพัฒน์ สุวรรณเกต
ผู้อำนวยการกองช่าง
KCH2
นายณัฐรุทธิ์ สุขสัมพันธ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
KCH3
นายจักรี จันทร์ไพร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
KYTS0
-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
KCH8
นางสาวสุจิวรรณ จันทร์จาก
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
KCH6
นายณรงค์ฤทธิ์ พุทธสุวรรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
KCH5
สิบโทก้องเกียรติ ชายชาญชัยวัฒน์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
KYTS0
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ ซิ้มเจริญ
นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการ
KYTS0
นายกฤษฎา สุขมา
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
KYTS0
พันจ่าเอกไพรัตน์ ภูนุช
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
KCH9
จ่าสิบเอกทศพร บุตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
KCH12
นางสาวปิยวรรณ เรืองเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KCH7
นายยุทธ ผ่องผิว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
KCH16
นางสาวเนตรมณี สว่างวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
KCH17
นางสาวหัตถาภรณ์ ดีกล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
KCH11
นางสาวสุชาดา สุขประเสริฐ
คนงาน
KCH14
นางสาวศศิธร พลเสน
คนงาน
KCH15
นางสาวเสาวภาคย์ โพธิ์สร้อย
คนงาน
KCH13
นางสุภาพร เอกยะติ
คนสวน
KCH10
นายประเสริฐ เพ็ชรนิล
คนงาน