red-vector-illustration-banner-new-260nw-1639612471
กองการศึกษา | การศึกษาถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิตกองการศึกษาเห็นในความสำคัญเรื่องนี้ จึงมุ่งมั่นและพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การเรียนการสอน รวมถึงการสร้างเสริมทักษะแก่เด็กๆ ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเสริมสร้างความรักใน ประเพณีดั้งเดิมของชาวไทย ให้สืบสานวัฒนธรรมอันดีคงอยู่กับชุมชนชาวปราจีนบุรีสืบไป ให้สมกับคำว่า “การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ”
KKSC13
นางศิริวรรณ ชิณศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Picsart_22-08-29_09-57-10-165
นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
KKSC11
นายมานิตย์ สันทัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
KKSC5
นางอมรินทร์ สุดใจชื้น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
KKSC6
นางชญากานต์ สุขย้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
KKSC12
นางสาวไพลิน วัฒนชัยยงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
KKSC1
นางสาวอภิณภัสฌาย์ พาไชย
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
KYTS0
นางสาวสกุณา ด่านอาษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
KYTS0
นางกชนันท์ กล้าเกิดผล
นักสันทนาการชำนาญการ
KCH1
จ.ส.อ.จำลอง กองคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
KKSC14
นางสาวณัฐพัชร์ แก้ววิสิษฏ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
KKSC15
นายสิทธิชัย บุรีวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
KKSC17
นางสาวจิราพร แจ่มเสียง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
KKSC19
นายชิตพณ ทัดทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
KKSC18
-
เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
KKSC4
นางสาวนิภา จรรยา
บุคลากรสนับสนุนการสอน