สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559

การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) ต.ค.57 – ก.ย.58