วันครู ประจำปี พ.ศ. 2566

วันนี้ (16 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 และมีนายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมือปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) รวมทั้งมีนางศิริวรรณ ชินศิริ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้อ่านสารของนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครูในครั้งนี้ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างความสามัคคีระหว่างครู เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติ สร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงเพิ่มพูนความรู้กระบวนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ และหลักการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงนำมาปรับใช้ในการเรียนการของของบุคลลากรทางการศึกษาต่อไป