พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ 21 มีนาคม 2566 เวลา 8:30 น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานในวันนี้ และมีนางศิริวรรณ ชิณศิริ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีในครั้งนี้ โดยพิธีมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้มอบให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2565 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชื่นชมความสำเร็จและความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลานของท่าน และเพื่อสร้างศักยภาพให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ได้มีนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นจำนวน 174 คน และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 133 คน โดยพิธีได้จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี