ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี