ผู้นำชุมชน

       อาณาเขตของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 8.34 ตร.กม. ครอบคลุมตำบลหน้าเมืองเพียงตำบลเดียว และมีชุมชนย่อย จำนวน 16 ชุมชน