ban-ทำเนียบ
ลำดับ ที่  ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง เป็นสมัยที่ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
วันที่ได้รับตำแหน่ง วันที่พ้นจากตำแหน่ง
1. นายฉุน  สังขะนันท์ สมัยที่ 1

14 กุมภาพันธ์ 2578

14 กุมภาพันธ์ 2479
2. ขุนสง่า  สุขการ สมัยที่ 1

15 กุมภาพันธ์ 2479

23 เมษายน 2483

3. ขุนสง่า  สุขการ สมัยที่ 2

24 เมษายน 2483

31 มีนาคม 2492

4. ร.ต.อ.แปลก ผจญทรพรรค สมัยที่ 1

7 เมษายน 2492

15 พฤศจิกายน 2493

5. นายเฉื่อย  จันทรสวัสดิ์ สมัยที่ 1

20 พฤศจิกายน 2493

18 มิถุนายน 2496

6. ขุนนาค  ถิรากร สมัยที่ 1

19 มิถุนายน 2496

17 มกราคม 2498

7. ร.ต.อ.บุญช่วย ทาสุคนธ์ (ปลัดจังหวัด) สมัยที่ 1

18 มกราคม2498

24 มกราคม 2498

8. ร.ต.จรัส  ประสังษิต สมัยที่ 1 27 มกราคม 2498

16 มิถุนายน 2501

9. นายขจร  ศิริชนะ สมัยที่ 1

17 มิถุนายน 2501

17 พฤษภาคม 2506

10. นายขจร  ศิริชนะ สมัยที่ 2

28 สิงหาคม 2506

24 พฤศจิกายน 2510

11. นายบุญส่ง  สมใจ สมัยที่ 1

8 มกราคม 2511

23 ธันวาคม 2515

12. นายบุญส่ง  สมใจ สมัยที่ 2

25 ธันวาคม 2516

14 ธันวาคม 2517

13. นายบุญส่ง  สมใจ สมัยที่ 3

20 ธันวาคม 2517

20 มกราคม 2518

14. นายไพศาล  ส่องแสง สมัยที่ 1

21 มกราคม 2518

13 ธันวาคม 2522

15. นายสุนทร  วิลาวัลย์ สมัยที่ 2

23 มิถุนายน 2523

11 เมษายน 2526

16 นายประเสริฐ  ภัคพยัต สมัยที่ 1

12 เมษายน 2526

5 กรกฎาคม 2526

17 นายประเสริฐ  ภัคพยัต สมัยที่ 2

6 กรกฎาคม 2526

19 สิงหาคม 2526

18 ร.ต.อุดม  จัทรสวัสดิ์ สมัยที่ 1

20 สิงหาคม 2528

28 กันยายน 2533

19 ร.ต.อุดม  จัทรสวัสดิ์ สมัยที่ 2

29 กันยายน 2533

21 พฤศจิกายน 2538

20 นายนครชัย  เลิศมณี สมัยที่ 1

22 พฤศจิกายน 2538

12 มกราคม 2543

21 นายนครชัย  เลิศมณี สมัยที่ 2

13 มกราคม 2543

8 มกราคม2545

22 นายเกียรติศักดิ์  สมใจ สมัยที่ 1

9 มกราคม 2545

27 กุมภาพันธ์ 2545

23 นายตระกูล  พากเพียรศิลป์ สมัยที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2545

13 สิงหาคม 2546

24 นายนครชัย  เลิศมณี สมัยที่ 3

14 สิงหาคม 2546

24 ธันวาคม 2546

25 นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ สมัยที่ 1

1 กุมภาพันธ์ 2547

31 มกราคม 2551

29 นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ สมัยที่ 2

9 มีนาคม 2551

8 มีนาคม 2555

30 นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ สมัยที่ 3

22 เมษายน 2555

11 มกราคม 2566

31 นางธนวรรณ  พากเพียรศิลป์ สมัยที่ 1 11 มีนาคม 2566

ปัจจุบัน