ติดต่อเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทร 0-3721-1028
โทรสาร 0-3721-2163
ติดต่อเทศกิจ 037-211028 ต่อ 129
E-mail : contact@prachincity.go.th