วิสัยทัศน์ “เมืองปราจีนบุรีน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
 
เป้าประสงค์
 
        เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในแต่ละยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  จึงได้กำหนดเป้าประสงค์การพัฒนาตามวัตถุประสงค์และการพัฒนาแยกตามประเด็นการพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้
 
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อพัฒนาให้เเป็นศูนย์กลางแหล่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และเป็นที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมจากรัฐอย่างทั่วถึง
5. เพื่อให้ชุมชนได้รับการจัดระเบียบที่ดี ประชาชนมีวินัย มีความสามัคคี มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความเข้มแข็งขึ้น
ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สภาพแวดล้อมภาย ภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลสวยงาม น่าอยู่
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ครบวงจรและได้มาตรฐาน
4. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแลให้มีความอุดมสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ
1.เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ยุทธศาสตร์ 4
การพัฒนาองค์กร บุคลากร
และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมมาภิบาล
1. เพื่อให้เทศบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 5
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2.เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและทั่วถึง