ประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ มีพื้นที่ ๐.๗๒ ตารางกิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล มีการเปลี่ยนแปลงเขต จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

        ครั้งที่ ๑ กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.๒๔๙๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๗๑ เล่มที่ ๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๓มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๒.๔ ตารางกิโลเมตร

        ครั้งที่ ๒ กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๙ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๓ ตอนที่ ๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๓.๘๘ ตารางกิโลเมตร

        ครั้งที่ ๓ กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๐ ตอนที่ ๑๕๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๖ มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๘.๓๔ ตารางกิโลเมตร

สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในอดีต

สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในปัจจุบัน