ข่าวสภาเทศบาล เมืองปราจีนบุรี พ.ศ. 2557

 1. ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557
 2. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
 3. ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
 4. ประกาศ การกำหนดสมับประชุุมสภาสามัญ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
 5. ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2557
 6. ประกาศ เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
 7. ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
 8. ขอเชิญประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 /2557 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 00น.
 9. เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
 10. การเข้ารับฟังการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
 11. เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
 12. เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
 13. การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
 14. เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
 15. การเข้ารับฟังการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
 16. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การประชาสัมพันธ์
 17. เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
 18. เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
 19. การเข้าฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557